Bestemmingsplan Giethoorn – loswal Kerkweg.

dinsdag 21 april 2020 18:00

Een onmisbare voorziening hier in Giethoorn voor zowel (recreatie)bedrijven als particulieren. En dat vraagt van alle partijen die hier mee te maken hebben in Giethoorn inzicht dat het hier gaat om het Algemeen Belang voor dit gedeelte van Giethoorn. Wij hebben waardering voor het feit dat dit stuk voorligt en de aanpak van de gemeente om te komen tot een legale bestemming van deze loswal.

 1. Het gewijzigde bestemmingsplan vaststellen: besluit 2 en 3.
  In essentie gaat het volgens de ChristenUnie om de volgende zaken:
  a. functiewijziging molen: van woonbestemming naar kantoorfunctie t.b.v. gemeentelijke dienstverlening (zonder baliefunctie).
  b. aanpassingen gebruik loswal aan de Kerkweg via optimaliseren gebruikssituatie van de loswal d.m.v. een 6-tal aanpassingen in gebruik van de loswal qua aantallen verladingen per jaar, tijdstippen verladen beperken, elektrificeren van pontons en het verladen in de toekomst, geen gebruik van kunstlicht en geen draaiende motoren.
  c. vervangen cv-installatie in de molen door een elektrische installatie. Hierdoor vallen de maatregelen binnen de stikstofnormen volgens de laatste berekeningen van adviesbureau. d. meldingsplicht voor gebruikers bij het verladen aan de gemeente.

De ChristenUnie schat in dat dit pakket wijzigingen op dit moment de ENIGSTE kans biedt in dit gedeelte van Giethoorn om een gelegaliseerde loswal te kunnen bestemmen. Een onmisbare voorziening hier in Giethoorn voor zowel (recreatie)bedrijven als particulieren. En dat vraagt van alle partijen die hier mee te maken hebben in Giethoorn inzicht dat het hier gaat om het Algemeen Belang voor dit gedeelte van Giethoorn. Wij hebben waardering voor het feit dat dit stuk voorligt en de aanpak van de gemeente om te komen tot een legale bestemming van deze loswal.

Waar liggen onze aandachtspunten? De ChristenUnie wil er een 3-tal benoemen:

 1. Het zal in de toekomst nog moeten blijken of we hier een realistische en haalbare oplossing hebben gevonden voor dit – door de tijd heen steeds complexer wordend – probleem aan de Kerkweg. Als grootste bedreiging zien we hier de verschillende belangen en het ontbreken van draagvlak voor deze oplossing. Het is in onze ogen niet ondenkbaar dat via bezwaarprocedures (zie inspraak reacties) het voorgestane gebruik toch sneuvelt! Waarbij wij opmerken dat door de gemeente veel uit de kast is gehaald om deze bestemmingsplan-technische oplossing te vinden!

 2. Aandacht zal het college en ambtenaren moeten geven aan draagvlak voor dit bestemmingsplan. Teveel leest onze fractie het boven de ‘markt’ blijven hangen van betere alternatieve locaties voor een loswal. Bijzonder vindt de ChristenUnie dat zowel van de kant van de inwoners en ondernemers geen concrete plaatsen worden geduid anders dan de Deukten. Ook aan de rand van het gevoelige Natura-2000 gebied. Met de aanleg van een complete nieuwe loswal met al het daarbij behorend lawaai van machines (verstoring) en uitstoot van stikstof naar onze mening echt ONHAALBAAR. Verzoek aan het College (met name aan portefeuillehouder Harmsma) om meer informatie en duidelijkheid te geven aan ondernemers en bewoners dat elke locatie in Giethoorn bezwaren en procedures met zich mee zal brengen. En die zullen kansrijker zijn voor bezwaarmakers dan op de voorgestelde locatie aan de Kerkweg! Als er een locatie zou zijn waar dat niet aan de orde is, was die allang gevonden!

 3. De toelichting Verkeersveiligheid nog eens doorlezend komt de ChristenUnie nergens een passage tegen waaruit blijkt dat het verladen op een middag – bijvoorbeeld zoals door onze fractie genoemd in de Politieke Markt van 13.00- 14.30 uur) – de verkeersveiligheid aan zou tasten. Wij lezen daar geen woord over! Concrete vraag opnieuw aan de wethouder: waarom deze mogelijkheid niet toevoegen? Komt dan het natuuronderzoeksrapport aan het wankelen? Ook als het verladen in de morgen wordt teruggebracht van – bijvoorbeeld – 7.30 – 9.30 uur?

Voorzitter:

Kort nog een enkele reactie op de ingebrachte zienswijzen en inspraakreacties (besluit 1) Twee zaken willen toch graag op ingaan:

 1. Natuur en NNN (NatuurNetwerkNederland).
  Opnieuw blijkt in dit dossier hoe ingewikkeld het is voor - in deze situatie - de gemeente STL om te voldoen aan de natuurtoets! Via de Voortoets Wet Natuurbescherming krijgen we te maken met de – landelijke – stikstofdiscussie en – maatregelen. Door een functiewijziging van de molen en het installeren van een elektrische installatie i.p.v. de bestaande cv-installatie kom je met de nieuwste AERIUS-berekening via interne saldering op 0-toename stikstof uit. Zo kan gemeente de zienswijzen pareren. In die zin is de reactie van de omwonenden best relevant! Het is anno 2020 een vak op zich HOE om te gaan met de NB-wetgeving. Moeten we maar gewoon ook zo zeggen vind de ChristenUnie! Dat is hier – technisch gezien – slim gedaan!

 2. Uit de reactie van het Gieters Belang blijkt hoe verschillend de belangen zijn.
  Zij willen feitelijk liever niet inspreken. De ChristenUnie begrijpt dat in grote lijnen ook wel. Toch willen wij langs deze weg een oproep doen aan iedereen om oog te hebben voor het Algemeen Belang hier: door over en weer te geven en te nemen is onze oproep aan Giethoorn: ga achter dit plan staan en erken met de ChristenUnie - en naar we hopen meerdere partijen - dat dit echt de enigste permanente oplossing kan zijn in dit gedeelte van Giethoorn voor een loswal! Zodat ook dit gedeelte van Giethoorn economisch mee kan blijven doen in de vaart van de volken. En Giethoorn een leefbare gemeenschap blijft! Vraag ChristenUnie aan portefeuillehouder gezien de inspraakreacties: is in de visie van het college deze loswal een permanente of een tijdelijke oplossing?

Onze slotopmerking is een reactie op de vaag aangegeven plannen voor de toekomst van wethouder Harmsma in de Politieke Markt. Om te komen tot een brede aanpak van de vele zaken die spelen in Giethoorn zal het nodig zijn de op te stellen visie breed te bespreken in Giethoorn zelf en Giethoorn zelf het voortouw te laten nemen – lijkt ons een uitstekende rol voor het Gieters Belang – om keuzen te maken en ons als raad daarin mee te nemen! Als we nu één ding niet moeten doen is met miljoenen investeringsgeld zaken te gaan regelen waar Giethoorn niet in brede zin achter staat. De ChristenUnie is zeker niet zo maar bereid daar miljoenen publieke middelen in te stoppen als er geen draagvlak komt en Giethoorn zelf daar geen duidelijke keuzen in maakt. Dit gezien de vele tegenstrijdigheden in belangen die we ook weer tegen komen in alle reacties op het voorstel rond de loswal. Want…we doen het als gemeente niet gauw goed in Giethoorn!

Henk Boxum, Raadslid ChristenUnie Steenwijkerland.

Labels

« Terug