Gemeenteraadserkiezgen 2022 - Algemeen

Wat drijft ons als christelijk-sociale partij?
Wanneer we nadenken over wat een wenselijke manier van samenleven is in Steenwijkerland, dan beginnen we met de bijbel in de hand. Daar leren we dat het vertrekpunt van alles de ‘’liefde’’ van God voor de wereld is en van daaruit onze liefde voor God en voor onze naaste, onze medemens.

Vanuit de bijbel wordt gevraagd om voor elkaar te zorgen, elkaar niet in de steek te laten. Dit lezen we onder andere terug in Mattheus 25 vanaf vers 35 (NBV) waar Christus zegt: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”. En een paar verzen later: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie hebben gedaan voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”.

We noemen ons ook christelijk-sociaal omdat we de welvaart rechtvaardiger willen verdelen. Ons doel is niet de groei van de economie, maar de bloei van de samenleving. We zijn rentmeesters van Gods schepping.

CUSWL GR22 Complete Lijst

Zo vindt de ChristenUnie dat een samenleving hoort te bestaan uit mensen die met elkaar verbonden zijn, die zich betrokken voelen op elkaar. Vanuit die verbondenheid, voelt een ieder zich verantwoordelijk voor zichzelf, voor zijn/haar gezin, voor vrienden, de kerk, de sportvereniging, voor de buurt waarin hij/zij woont. En daarmee is iedereen onderdeel van de Steenwijkerlandse samenleving. De mens is niet geschapen om als individu te leven. Mensen zijn aan elkaar gegeven. De gemeente beschermt kwetsbaren en waakt over het recht van mens en schepping.

Vrede, recht en rechtvaardigheid zijn belangrijke waarden die de overheid na moet streven. Ook de ChristenUnie zet zich in voor rechtvaardige verhoudingen in de samenleving.

De ChristenUnie vindt dat in de samenleving inwoners centraal staan en niet de overheid met haar systemen of de markt. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in de kracht van de samenleving, want de mensen die in onze gemeente wonen, vormen samen de gemeente. De ChristenUnie ziet overheid en samenleving daarom als bondgenoten. De overheid stimuleert en ondersteunt mensen om hun kracht en talent in te zetten voor zichzelf (eigen kracht) en voor anderen (samenredzaamheid). Daarbij past een zichzelf beperkende, dienstbare overheid die ruimte geeft aan verantwoordelijke inwoners.

De gemeente zorgt daarnaast voor eerlijke rechtspraak (o.a. beroep en bezwaar en klachtenprocedures) die zich door geen enkel belang laat beïnvloeden. De gemeente zorgt ook dat waar nodig handhavend wordt opgetreden. De gemeente is trouw in het nakomen van aangegane verplichtingen en toezeggingen. Integriteit van medewerkers is van het grootste belang.

Wij denken dat de samenleving erbij gebaat is wanneer we samen steeds meer denken en leven vanuit deze (christelijke) waarden. Wij zijn ervan overtuigd dat dat goed is voor onze gemeente en voor de mensen die erin leven en werken. Dat het helpt om Steenwijkerland tot bloei te brengen. Daar dromen we van en daar gaan we ons graag voor inzetten.