Gedachten bij de Programmabegroting 2018-2021

2017-begrotings-stukkenwoensdag 08 november 2017

Op 7 november hebben we de laatste programmabegroting van het zittende college besproken en aangenomen. Als ChristenUnie hebben we deze keer vóór de begroting gestemd. Dat neemt niet weg dat we vinden dat het college onvoldoende daadkracht heeft getoond, bijvoorbeeld als het gaat om werk en om duurzaamheid. En opnieuw hebben we gevraagd om een betere regeling voor financiële tegemoetkoming chronisch zieken. Goede nieuws is: die komt er ook.

Gisteren heb ik teruggeblikt op wat het zittende college van BGL-CDA-CPB-D66 ons heeft gebracht. Het politieke kompas van het college bestond uit 4 thema’s: bewonersbetrokkenheid, duurzaamheid, leefbaarheid en bestuursstijl (open en transparant).

Op het gebied van bewonersbetrokkenheid zijn er positieve ontwikkelingen. Steeds vaker wordt inwoners gevraagd naar hun mening en wordt er ook iets mee gedaan. Het gaat ook wel eens fout en is bijvoorbeeld de terugkoppeling onvoldoende of laat de uitvoering te lang op zich wachten. Maar als lokale overheid proberen we het steeds beter te doen. Binnenkort met een G1000 burgertop met als vraag: hoe kunnen we Steenwijkerland energieneutraal maken. Ook als ChristenUnie zijn we ervan doordrongen dat gemeenteraad-college-ambtenaren en inwoners en andere betrokkenen steeds meer samen moeten optrekken en plannen maken. Dat is een mooie ontwikkeling.

Op het gebied van duurzaamheid is onvoldoende van de grond gekomen de afgelopen jaren. Een mislukte poging om een zonnepark te realiseren bij de wijk Woldmeenthe is daar een goed voorbeeld van. Het college heeft niet veel meer gedaan dan op een paar daken van gemeentelijk vastgoed zonnepanelen leggen. Gelukkig zijn er wel steeds meer particuliere initiatieven. Wijken en kernen die in de vorm van een coöperaties samen werken aan het opwekken van energie. Dat coöperatieve model is prima wat de ChristenUnie betreft. Dat moeten we als overheid faciliteren en omarmen maar het ontslaat ons niet van de taak om ook zelf volop in te zetten om duurzamer te worden.

Wat betreft leefbaarheid en een open en transparante bestuursstijl hebben we niet veel anders gezien, vergeleken met vorige colleges. Dat er aandacht voor deze onderwerpen is, is uiteraard prima. Dat blijft ook de komende jaren nodig.

Wij vragen al langere tijd om een betere regeling voor chronisch zieken. Er is een regeling Compensatie Eigen Risico, maar dat is gegoten in de vorm van een minimaregeling. Wij zien liever een regeling die meer toegespitst is op chronisch zieken en die (meer) ruimte laat om chronisch zieken met een iets hoger inkomen, bijvoorbeeld tot 130% van de bijstandsnorm, ook te kunnen helpen. We hebben afgesproken dat we voor 2017 en de jaren erna een nieuwe regeling gaan maken. Dat doen we als college en raad samen. Hoe de regeling er precies gaat uitzien is dus nog niet besloten, maar de gemeenteraad heeft nu in ieder geval een mogelijkheid om er over mee te praten. Dat is winst!

De programmabegroting is goedgekeurd, dus kunnen we ook in 2018 aan de slag. Hopelijk met een nieuw college na de verkiezingen in maart. Een college dat stabiel en daadkrachtig moet zijn. Dat is nodig en goed voor de bloei van Steenwijkerland. Wij zijn ervan overtuigd dat de ChristenUnie daar een positieve en constructieve bijdrage aan zou kunnen leveren. Onze inzet is om straks onderdeel te zijn van een sterke coalitie. Dus, vol vertrouwen op weg naar de verkiezingen. Dat alles natuurlijk in afhankelijkheid van Gods zegen.

Marcel Scheringa, fractievoorzitter ChristenUnie Steenwijkerland

« Terug

Reacties op 'Gedachten bij de Programmabegroting 2018-2021'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.